หน้าแรก

ดาวน์โหลดเอกสาร (E-Book)
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้จัดทำเว็บไซต์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะผู้บริหาร นำโดย นายวัฒนา  พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร 

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

โครงการ "อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง" ปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

เพลงมาร์ช โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์​