ข้อมูลทั่วไป

อักษรย่อของโรงเรียน

พ.ช.

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-แสด

ฟ้าแสด

สีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาลของโลกแห่งการเรียนรู้
สีแสด หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ อดทน มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม

ปรัชญาของโรงเรียน

“ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย”

คติธรรมของโรงเรียน

“สจฺจํ เว อมตา วาจา (วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย)”

อัตลักษณ์ (Identity)

“สุขภาพดี มีสัมมาคารวะ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“กีฬาเด่น เน้นวิชาการ”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นไผ่ หมายถึง ความแตกฉานแห่งปัญญา ความสามัคคี ความมั่นคง และความอดทนแห่งจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี”

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

“ดอกเฟื่องฟ้า หมายถึง คุณธรรม เกียรติยศ ความเจริญงอกงาม ความดีเด่น ความสวยงามท่ามกลางความขาดแคลน”