ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 45 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 11มิถุนายน พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านขามเปี้ย สร้างอาคารชั่วคราว จำนวน 3 ห้องในที่ดินรกร้างว่างเปล่า จำนวน 344 ไร่ โรงเรียนได้บุกเบิกเนื้อที่ จำนวน 80 ไร่ก่อน อีก 264 ไร่ ยังคงเป็นป่าทึบ มีนายสมาน มโนเอื้อ เป็นครูใหญ่

         • พ.ศ. 2519 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก. จำนวน 1 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการ 1 หลัง ส้วม 1 หลัง มีครู 6 คน นักเรียน 91 คน

         • พ.ศ. 2520 ได้ต่อเติมอาคารเรียน 216ก. เป็น 14 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง ครู 9 คนนักเรียน 91 คน

         • พ.ศ. 2521 ได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้องเรียน บ้านพักนักการ 1 หลัง ครู 17 คนนักการ 3 คน นักเรียน 243 คน นายรณการ สุทธิประภา ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

         • พ.ศ. 2523 มีครู 16 คน นักการ 4 คน นักเรียน 296 คน

         • พ.ศ. 2524 ได้ก่อสร้างส้วม 1 หลัง ครู 18 คน นักการ 4 คน นักเรียน 331 คน

         • พ.ศ. 2525 ได้ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 206ก. 1 หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ครู 18 คน นักเรียน 392 คน นักการ 4 คน

         • พ.ศ. 2526 ได้ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 206ก. 1 หลัง ประปาขนาดเล็ก ครู 28 คน นักเรียน 343 คน

         • พ.ศ. 2527 ได้ก่อสร้างบ้านครูแบบ 204-2527 1 หลัง และก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบ ชค 104 จำนวน 1 หลัง มีครู 27 คน นักการ 4 คน นักเรียน 334 คน นายถวิล ทินผล ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

         • พ.ศ. 2528 ได้ก่อสร้างบ้านพักครู 204 – 2527 1 หลัง มีครู 23 คน นักการ 4 คน นักเรียน 310 คน

         • พ.ศ. 2529 โรงเรียนเข้าโครงการ มพช.2 รุ่นที่ 4 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ CS208A จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคหกรรม 1 หลัง เกษตรกรรม 1 หลัง และปรับปรุงอาคารชั่วคราวแบบ ชค 104 เป็นอาคารคหกรรมอาหารและเสื้อผ้า มีครู 19 คน นักการ 4 คน นักเรียน 310 คน นายประสิทธิ์ ชิณฮาด ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2529

         • พ.ศ. 2531 ได้ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 1 หลัง มีครู 23 คน นักเรียน 227 คน นักการ 4 คน

         • พ.ศ. 2532 มีครู 18 คน นักเรียน 225 คน นักการ 4 คน นายเข็มชาติ นันโท ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

         • พ.ศ. 2533 ได้ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน 1 ชุด ครู 18 คน นักเรียน 253 คน นักการ 4 คน

         • พ.ศ. 2534 ได้ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 1 ชุด ครู 18 คน นักเรียน 354 คน

         • พ.ศ. 2536 มีครู 21 คน นักเรียน 612 คน นักการ 4 คน นายประทวน วิไลศิลป์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

         • พ.ศ. 2538 นักเรียน 794 คน ครู 31 คน นักการ 4 คน มีอาสาสมัครอเมริกันมาช่วยสอนภาษาอังกฤษ 1 คน และได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2538 มีทุนดำเนินการ 214,258.75 บาท

         • พ.ศ. 2539 มีนักเรียน 925 คน ครู 31 คน โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม-โรงอาหารแบบ 101ล/27 (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง และผู้บริหารได้รับการกำหนดแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2539

         • พ.ศ. 2540 นายปรีดา ลำมะนาย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม

         • พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแบบ 216ล. จำนวน 1 หลัง และได้เข้าโครงการปฏิรูปทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียน 1,018 คน ครู 30 คน นักการ 4 คน และในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  ว่าที่ ร.ต. ประมวล ชาวเรือ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 มีครู 31 คน นักเรียน 951 คน นักการ 4 คน

         • พ.ศ. 2543 มีครู 32 คน นักเรียน 980 คน นักการภารโรง 4 คน มีนายอภิชาต สืบชมพู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมสามัญศึกษาติดตั้งโทรทัศน์ใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม เพื่อการเรียนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์

         • พ.ศ. 2544 มีครู 33 คน มีนักเรียน 980 คน นักการภารโรง 4 คน มีนายดุสิต เดชอุดม เป็นผู้อำนวยการ

         • พ.ศ. 2545 มีครู 32 คน มีนักเรียน 820 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน  มีนายดุสิต เดชอุดม เป็นผู้อำนวยการ

         • พ.ศ. 2547 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 1,006 คน มีครู 34 คน ครูจ้างสอน 5 คน นักการภารโรง 3 คน  ยาม 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน และได้มีการย้ายโรงอาหารจากเดิมอยู่ใต้หอประชุมไปตั้งอยู่หลังอาคารสอง โดยมีนายสุพล พลเยี่ยม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

         • พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้ต่อเติมหอประชุมด้านล่างให้เป็นศูนย์วิทยบริหารและก่อสร้างศาลากองอำนวยการ มีนักเรียน 1,016 คน มีครู 34 คน ครูจ้างสอน 5 คน นักการภารโรง 3 คน ยาม 1 คนพนักงานขับรถ 1 คน โดยมีนายสุพล พลเยี่ยม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

         • พ.ศ. 2549 นายฉัตร ภาคมฤค ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2549 มีนักเรียน 1,088 คน ผู้บริหาร 3 คน มีครู 32 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูจ้างสอน 3 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน ยาม 1 คน

         • พ.ศ. 2553 นายพจน์ จันทโตพฤกษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

         • พ.ศ. 2555 นายเพิ่ม นาก้อนทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

         • พ.ศ. 2558 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  เมื่อนับรวมถึงปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 40 ปี และในปีการศึกษานี้ได้เปิดใช้โรงอาคารใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากผ้าป่าศิษย์เก่า ชื่ออาคาร “โรงอาหาร 38 ปี รวมใจชัยชนู”

         • พ.ศ. 2560 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ 216ล/57ก.

         • พ.ศ. 2561 นายวัฒนา พลอาษา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
      • พ.ศ.2565 นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน