O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สามารถติดต่อโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมป์ ได้ในช่องทาง ดังนี้

  • ที่อยู่ : โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมป์ 114 หมู่ 17 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
  • โทรศัพท์ : 043-567-079
  • โทรสาร : 043-567-079
  • E-mail : admin@phochai.ac.th
  • Website : www.phochai.ac.th
  • เพจโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมป์ : facebook.com/โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์