วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลภายในปี 2566

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. พัฒนา สนับสนุนระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและเกณฑ์มาตรฐานสากล (OBECQA)